Character sheet from -=[WoShiNoobie]=-

Admin
Admin

WoShiNoob
1000/1000
 (1000/1000)
200/200
 (200/200)
Wind